Këto mohime zbatohen për të gjitha përmbajtjet e përmbajtura në https://top10supps.com, e cila do të referohet më tej si Top10supps.com

Të gjitha përmbajtjet, këshillat, rishikimet dhe deklaratat e dhëna në Top10supps.com janë të destinuara vetëm për qëllime argëtimi.

Informacioni në këtë sit nuk përbën këshilla ose diagnozë profesionale, mjekësore ose shëndetësore dhe mund të mos përdoret si i tillë.

Ndërsa informacioni i dhënë në Top10supps.com është i zbatueshëm për autorët bazuar në përvojat e tyre, këto pritje të njëjta nuk mund të transferohen për asnjë individ tjetër në asnjë rrethanë.

Redaktorët dhe autorët që kontribuojnë në Top10supps.com nuk janë të çertifikuar në asnjë mënyrë për të dhënë këshilla ose kujdes shëndetësor dhe nuk pranojnë asnjë përgjegjësi për individët që e neglizhojnë këtë mohim.

Përveç kësaj, të gjitha komentet e dërguara në Top10supps.com janë të destinuara për qëllime argëtimi, pavarësisht nga ekzistenca ose mos ekzistenca e nocioneve të arsyeshme.

Absolutisht asnjë nga këshilla, ide ose deklarata të përmbajtura në Top10supps.com duhet të ndiqet pa marrë parasysh kontekstin në të cilin shfaqen. Përveç kësaj, ne gjithmonë rekomandojmë diskrecionin e duhur të përdoruesit kur shikojmë ndonjë faqe interneti ose blog në internet. Gjithmonë shikoni zbulimet, mohimet, politikat e privatësisë dhe dokumentacionin tjetër informativ / ligjor përpara se të vazhdoni më tutje.

Informacioni në këtë uebfaqe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet ose mendimet e Top10supps.com. Informacioni ka për qëllim vetëm për qëllime argëtimi dhe nuk përbën këshilla ose diagnozë profesionale, mjekësore ose shëndetësore, dhe mund të mos përdoret si i tillë.

Renditja në këtë sit nuk bazohet në ndonjë provë shkencore të pavarur. Informacioni në këtë sit nuk shqyrtohet nga një profesionist mjekësor dhe do të përdoret vetëm në rrezikun tuaj. Sigurohuni që të ndiqni udhëzimet e etiketës për cilindo produkt që bleni.

Gjithmonë konsultoheni me mjekun tuaj para se të përdorni ndonjë shtesë që shihni në këtë website.

Mohimi i Mjekësisë:

Top10supps.com dhe Redaktorët e saj nuk mbrojnë plotësimin ushqyes për këshillat ose trajtimet e duhura mjekësore. Nëse përdorni ndonjë ilaç farmaceutik ose ilaç që ju është dhënë nga një mjek ose ju është marrë me recetë, duhet të konsultoheni me mjekun në fjalë ose me një Profesion të Kujdesit Shëndetësor në mënyrë të barabartë, para se të përdorni ndonjë shtesë ushqyese.

Nëse i nënshtroheni terapive mjekësore, atëherë këshillohuni me Terapistin tuaj ose Profesorin e Kujdesit Shëndetësor në lidhje me ndërveprimet e mundshme midis Trajtimit tuaj, çfarëdo droge që ju jepet farmaceutikëve, ose shtojcave ose praktikave të mundshme ushqimore të mbajtura në Top10supps.com.

Top10supps.com nuk merr përgjegjësi për asnjë veprim të ndërmarrë pas vizitës së tyre dhe leximit të faqes sonë të internetit dhe nuk merr përgjegjësi nëse dikush keqpërdor shtesat.

Top10supps.com dhe Redaktorët e saj nuk sigurojnë që efektet anësore të paparashikuara nuk do të ndodhin as në dozat e duhura, dhe në këtë mënyrë nuk merr përgjegjësi për ndonjë efekt anësor nga shtojcat ose praktikat e mbajtura nën fushën e Top10supps.com.

Shfajësim:

Të gjitha produktet dhe markat e gjetura në këtë faqe janë markë tregtare e kompanive të tyre përkatëse.

Disclaimer Rezultatet:

Kur lexoni për aftësitë e produkteve dhe shërbimeve të gjetura në Top10supps.com, ju lutem njihni se rezultatet mund të ndryshojnë nga personi në person dhe rezultatet nuk janë të garantuara. Ne bëjmë çdo përpjekje për të siguruar që ne të përfaqësojmë me saktësi informacionin e dhënë në këtë faqe interneti.

Megjithatë, ky informacion nuk synon të përfaqësojë ose të garantojë që dikush të arrijë një rezultat të dëshiruar. Testimet e përdorura janë vetëm shembuj dhe nuk kanë për qëllim të përfaqësojnë ose të garantojnë që dikush të arrijë rezultate të njëjta ose të ngjashme.

Rezultatet tuaja mund të ndryshojnë.

Nuk ka asnjë siguri që teknikat dhe strategjitë e diskutuara në këto metoda dhe produkte mund të dyfishohen në të ardhmen. Ne nuk mund të garantojmë rezultatet dhe / ose suksesin tuaj në të ardhmen. As nuk mund të garantojmë që të ruani rezultatet që përjetoni fillimisht.

Përdorimi i informacionit, produkteve dhe shërbimeve tona, duhet të bazohet në kujdesin tuaj të duhur dhe ju pranoni që Top10supps.com, dhe ndonjë prej partnerëve të saj, nuk janë përgjegjës për ndonjë shkak që lidhet drejtpërdrejt ose indirekt me përdorimin e ndonjë shërbime, produkte ose përmbajtje që gjenden në Top10supps.com.