Këto mohime zbatohen për të gjitha përmbajtjet e përmbajtura në https://top10supps.com, e cila do të referohet më tej si Top10supps.com

Të gjitha përmbajtjet, këshillat, rishikimet dhe deklaratat e dhëna në Top10supps.com janë të destinuara vetëm për qëllime argëtimi.

Informacioni në këtë sit nuk përbën këshilla ose diagnozë profesionale, mjekësore, ose të kujdesit shëndetësor, dhe nuk mund të përdoret si i tillë.

Ndërsa informacioni i dhënë në Top10supps.com është i zbatueshëm për autorët bazuar në përvojat e tyre, këto pritje të njëjta nuk mund të transferohen për asnjë individ tjetër në asnjë rrethanë.

Redaktorët dhe autorët që kontribuojnë në Top10supps.com nuk janë të çertifikuar në asnjë mënyrë për të dhënë këshilla ose kujdes shëndetësor dhe nuk pranojnë asnjë përgjegjësi për individët që e neglizhojnë këtë mohim.

Përveç kësaj, të gjitha komentet e paraqitura në Top10supps.com janë të destinuara për qëllime argëtimi, pavarësisht nga ekzistenca ose jo-ekzistenca e nocioneve të arsyeshme.

Absolutisht asnjë nga këshillat, idetë ose deklaratat që përmbahen në Top10supps.com nuk duhet të ndiqet pa marrë parasysh kontekstin në të cilin shfaqen. Përveç kësaj, ne gjithmonë rekomandojmë diskrecionin e duhur të përdoruesit kur shikoni ndonjë faqe në internet ose blog në internet.

Gjithmonë shikoni zbulimet, mohimet, politikat e privatësisë dhe dokumentacionin tjetër informativ / ligjor përpara se të vazhdoni më tej. Ju duhet të bëni kujdesin tuaj të duhur para se të bëni ndonjë blerje.

Informacioni në këtë faqe interneti nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet ose mendimet e Top10supps.com. Informacioni ka për qëllim vetëm për qëllime argëtimi dhe nuk përbën këshilla ose diagnozë profesionale, mjekësore, ose të kujdesit shëndetësor, dhe mund të mos përdoret si i tillë.

Renditjet në këtë sit nuk bazohen në ndonjë test të pavarur shkencor. Informacioni në këtë sit nuk rishikohet nga një profesionist mjekësor dhe duhet të përdoret vetëm me rrezikun tuaj.

Sigurohuni që të verifikoni informacionin dhe ndiqni udhëzimet e etiketës për cilindo produkt që blini.

Gjithmonë konsultohuni me mjekun tuaj përpara se të përdorni ndonjë produkt që shihni në këtë faqe interneti.

Përgjegjësia për përmbajtjen:

Edhe pse qëllimi ynë është të sigurohemi që të gjitha informacionet në këtë faqe të internetit janë të sakta, ne nuk mund të garantojmë saktësinë e tij ose tërësinë e tij; as nuk mund të angazhohemi për të siguruar që të gjithë materiali të mbahet i azhurnuar në baza ditore.

Usshtë e pamundur për ne të mbajmë çdo artikull dhe rishikim në baza ditore. Për këtë arsye, ne nuk mund të garantojmë saktësinë e të gjitha informacioneve që lexoni kudo në këtë faqe interneti.

Claimdo pretendim, statistikë ose përfaqësim tjetër në lidhje me një produkt ose shërbim të rekomanduar në këtë faqe interneti duhet të verifikohet me prodhuesin ose burime të tjera përpara se të bëni ndonjë blerje.

Kjo faqe përmban lidhje me uebfaqe të tjera. Mos harroni, të gjitha lidhjet e jashtme përmbajnë përmbajtje që nuk mund të miratohen ose kontrollohen nga redaktorët e kësaj faqe.

Për informacion shtesë rreth një produkti, ju lutemi kontaktoni prodhuesin.

Mohimi i Mjekësisë:

Top10supps.com dhe Redaktorët e saj nuk mbrojnë plotësimin ushqyes për këshillat ose trajtimet e duhura mjekësore. Nëse përdorni ndonjë ilaç farmaceutik ose ilaç që ju është dhënë nga një mjek ose ju është marrë me recetë, duhet të konsultoheni me mjekun në fjalë ose me një Profesion të Kujdesit Shëndetësor në mënyrë të barabartë, para se të përdorni ndonjë shtesë ushqyese.

Nëse i nënshtrohen terapive mjekësore, atëherë këshillohuni me Terapistin ose Profesionistin tuaj të Kujdesit Shëndetësor përkatës për ndërveprimet e mundshme midis Trajtimit tuaj, çdo Farmaceutikë ose Barna që jepet, dhe shtesa të mundshme ushqyese ose praktika të mbajtura në Top10supps.com.

Top10supps.com nuk merr përgjegjësi për asnjë veprim të ndërmarrë pas vizitës së tyre dhe leximit të faqes sonë të internetit dhe nuk merr përgjegjësi nëse dikush keqpërdor shtesat.

Top10supps.com dhe Redaktorët e saj nuk sigurojnë që efektet anësore të paparashikuara nuk do të ndodhin as në dozat e duhura, dhe në këtë mënyrë nuk merr përgjegjësi për ndonjë efekt anësor nga shtojcat ose praktikat e mbajtura nën fushën e Top10supps.com.

Shfajësim:

Të gjitha produktet dhe markat e gjetura në këtë faqe janë markë tregtare e kompanive të tyre përkatëse.

Disclaimer Rezultatet:

Kur lexoni në lidhje me aftësitë e produkteve dhe shërbimeve të gjetura në Top10supps.com, ju lutemi ta dini se rezultatet mund të ndryshojnë nga personi në person dhe rezultatet nuk janë të garantuara. Ne bëjmë çdo përpjekje për të siguruar që përfaqësojmë me saktësi informacionin e dhënë në sit.

Megjithatë, ky informacion nuk synon të përfaqësojë ose të garantojë që dikush të arrijë një rezultat të dëshiruar. Testimet e përdorura janë vetëm shembuj dhe nuk kanë për qëllim të përfaqësojnë ose të garantojnë që dikush të arrijë rezultate të njëjta ose të ngjashme.

Rezultatet tuaja mund të ndryshojnë.

Nuk ka asnjë siguri që teknikat dhe strategjitë e diskutuara në këto metoda dhe produkte mund të dyfishohen në të ardhmen. Ne nuk mund të garantojmë rezultatet dhe / ose suksesin tuaj në të ardhmen. As nuk mund të garantojmë që të ruani rezultatet që përjetoni fillimisht.

Përdorimi i informacionit, produkteve dhe shërbimeve tona, duhet të bazohet në kujdesin tuaj të duhur dhe ju pranoni që Top10supps.com, dhe ndonjë prej partnerëve të saj, nuk janë përgjegjës për ndonjë shkak që lidhet drejtpërdrejt ose indirekt me përdorimin e ndonjë shërbime, produkte ose përmbajtje që gjenden në Top10supps.com.

Përgjegjësia për komentet:

Komentet e postuara në fund të secilit artikull paraqesin këshillat, raportet, rishikimet dhe opinionet e lexuesve tanë. Pra, ne nuk mund të sigurojmë saktësinë ose të mbajmë përgjegjësi për përmbajtjen e tyre.